Algemene voorwaarden

BIEDEN:

Een bod dient te allen tijde, binnen een (1) werkdag, schriftelijk te worden bevestigd aan ons kantoor. Dit kan per e-mail (info@uwmakelaarinog.nl) of per brief. Bieders dienen ervoor te zorgen dat zij tijdens de onderhandeling te allen tijde bereikbaar zijn.

UITBRENGEN VAN BIEDINGEN:

Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden vermelden wij hieronder de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding, zulks in de vorm van een beëdigd of gecertificeerd makelaar. Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper wordt gekozen dient deze:

  • Aan verkopend makelaar naar diens genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende financieel is gewaarborgd, Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een uitgebracht advies door een daartoe deskundige en erkende financiële instelling. Of adviseur.
  • Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijke (per post of e-mail) aan de verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs.
  • De verkoper en diens makelaar zal aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden vertrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoekplicht als zodanig. De aspirant-koper dienst zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te raadplegen.
  • Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte voorstel.

VOORBEHOUDEN EN VERDERE INFORMATIE:

Hoewel gestreefd is naar een nauwkeurige mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens moet er vanuit gegaan worden dat gegeven informatie in de brochures slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze van uit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn, hij kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties. Van belang zijnde documentatie is bij de makelaar tijdens kantooruren ter inzage. In veel gevallen kunnen fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u verzonden worden. Ook via uw eigen makelaar kunt u verdere informatie verkrijgen. Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verzoeken u discreet met de verstrekte informatie om te gaan. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod.

DETAILS:

Een verkoop komt niet eerder tot stand dan wanneer niet alleen over de hoofdzaken (koopsom e.d.), maar ook over de details (zoals datum levering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Het biedverloop bij onderhandelingen over onroerende zaken kent diverse bijzonderheden die u het best vooraf met de makelaar kunt bespreken.

ERFDIENSTBAARHEDEN:

Aan elk onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elk opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van dit eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar.

GUNNING:

Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

AFSPRAKEN MAKEN EN NAKOMEN:

Zodra er een overeenstemming is met de verkoper over de prijs en de voorwaarden bent u koper. Hoewel er een wettelijke koperbedenktijd (drie (3) dagen na het ondertekenen en ontvangen van de koopovereenkomst) van toepassing is, schept een onderhandeling verplichtingen. Sommige voorwaarden zijn standaard, andere zijn specifiek. De makelaar zal ervoor zorgen dat de afspraken op correcte wijze worden vastgelegd in de koopovereenkomst.

NOTARISKEUZE:

De koopovereenkomst dient binnen vijf (5) werkdagen te worden getekend bij een door koper aan te wijzen notaris, kantoorhoudende in de regio Amsterdam of binnen een straal van vijf (5) km van het ter verkoop aangeboden object volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten voornoemd gebied, zijn verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in rekening te brengen bij koper. De kosten zullen worden berekend door een nog nader op te geven uurtarief alsmede een kilometervergoeding van 19 eurocent per kilometer.

Contact Anuscka Wemmers

Emmalaan 25
1075 AT Amsterdam

020-2106012 / 06-50849259
info@uwmakelaarinog.nl
  • nvm
  • mva
  • mva expats
nrvt
funda
vastgoedcert
nwwi